Stacks Image 430

Churches in Kyushu

Name of Church

Address and Telephone

St Paul's Church, Fukuoka (Fukuoka Sei Pauro Kyokai)
2-9-22 Kusagae, Chuo-Ku, Fukuoka-Shi, Fukuoka-Ken. 810-0045. Tel: 092-751-0097 Fax: 092-751-9916
Bethel Church, Fukuoka (Fukuoka Beteru Kyokai)
3-13-56 Yakatabaru, Minami-Ku, Fukuoka-Shi, Fukuoka-Ken. 811-1351. Tel: 093-565-9215.
Immanuel Church, Kokura (Kokura immanueru Kyokai)
2-3-9 Kaji-Machi, Kokura Kita-Ku, Kita-Kyushu-Shi, Fukuoka-Ken. 802-0004. Tel: 093-551-0006. Fax: 093-551-0006
St. Augustin's Church, Yahata (Yahata Sei Ohgasuchin Kyokai)
2-6-47 Okura, Yahata Kita-Ku, Kita-Kyushu-Shi, Fukuoka-Ken. 805-0048. Tel: 093-652-3696
St Andrew's Church, Tobata (Tobata Sei Andere Kyokai)
2-4-25 Senbo, Tobata-Ku, Kita-kyushu-Shi, Fukuoka-Ken. 804-0081. Tel: 093-871-1478. Fax: 093-871-1478
Christ Church, Nogata (Nohgata Kirisuto Kyokai)
3502 Ganda, Nogata-Shi, Fukuoka-Ken. 822-0001. Tel: 09492-6-3100. Fax: 09492-6-6009
Anglican Church, Kurume (Kurume Seiko Kyokai)
1276-5 Nonaka-Machi, Kurume-Shi, Fukuoka-Ken. 839-0862. Tel: 0942-32-2203. Fax: 0942-37-1132
St Paul's Church, Munakata (Munakata Sei Pauro Kyokai)
6-4-1 Inamoto, Munakata-Shi, Fukuoka-Ken. 811-3406. Tel: 0940-35-0740. Fax: 0940-35-0740
St Luke's Mission, Saga (Saga Sei Ruka Dendojo)
2-7-2 Mizugae, Saga-Shi, Saga-Ken. 840-0054
See Anglican Church, Kurume for Tel & Fax.
Holy Trinity Church, Nagasaki (Nagasaki Sei San-Ichi Kyokai)
1-6 Oura-Machi, Nagasaki-Shi, Nagasaki-Ken. 850-0918. Tel: 0958-23-0455. Fax: 0958-23-0455
Resurrection Church, Sasebo (Sasebo Fukkatsu Kyokai)
4-34 Fukuishi-Cho, Sasebo-Shi, Nagasaki-Ken. 857-0854. Tel: 0956-31-1657. Fax: 0956-31-1657
St John's Church, Izuhara (Izuhara Sei Yohane Kyokai)
604 Nakamura, Izuhara-Machi, Shimoagata-Gun, Nagasaki-Ken. 817-0013. Tel: 09205-2-5913. Fax: 09205-2-5913
Holy Trinity Church, Kumamoto (Kumamoto Sei San-Ichi Kyokai)
28-14 Suizenji Koen, Chuo-Ku, Kumamoto-Shi, Kumamoto-Ken.862-0956. Tel: 096-384-3202. Fax: 096-384-3202
Dawn Church, Kikuchi (Kikuchi Reimei Kyokai)
3796 Sakae, Goshi-Shi, Kumamoto-Ken. 861-1113. Tel (Church): 096-248-3835. Tel. & Fax (Rev. Ota): 096-243-3030
Resurrection Church, Kagoshima (Kagoshima Fukkatsu Kyokai)
2-14-15 Nishida, Kagoshima-Shi, Kagoshima-Ken. 890-0046. Tel: 099-254-7974. Fax: 099-254-7974
Anglican Church, Okuchi (Okuchi Seikokai)
3024-1 Okuchi Sato, Isa-Shi, Kagoshima-Ken. 895-2511. Tel: 09952-2-3490. Fax: 09952-2-3490
Holy Trinity Church, Miyazaki (Miyazaki Sei San-Ichi Kyokai)
4-155 Kirishima, Miyazaki-Shi, Miyazaki-Ken. 880-0032. Tel & Fax: 0985-24-1423.
St Stephen's Church, Nobeoka (Nobeoka Sei Sutepano Kyokai)
1-4-6 Kita-Machi, Nobeoka-Shi, Miyazaki-Ken. 882-0814. Tel/Fax: 0982-34-1332
Anglican Church, Oita (Oita Seikokai)
3-8-4 Nakashima-Nishi, Oita-Shi, Oita-Ken. 870-0047. Tel: 097-532-6666. Fax: 097-532-6666